Tạo đơn vận chuyển, giao hàng

      Vui lòng ghi rõ : Hàng gì? Có ứng tiền trước hay không ? Số tiền ứng, thời gian nhận, giao, điện thoại người nhận...
      VNĐ