Công việc: Hàng gì? Tiền ứng - Địa điểm giao - Thời gian Giao, Nhận...
    VNĐ