Điều khoản thoả thuận giữa đối tác và nhà cung cấp vận tải SaveGo

1. Giới thiệu về thỏa thuận này

Vui lòng đọc thỏa thuận này một cách cẩn thận. Đây là thỏa thuận điện tử và bằng cách đăng ký hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của dịch vụ, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với thỏa thuận này và sẽ bị ràng buộc bởi thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi thỏa thuận này, Bạn không được truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của dịch vụ. Thỏa thuận này là một thỏa thuận pháp lý ràng buộc giữa bạn, một tài xế cá nhân hoặc người vận hành xe (“Bạn” hoặc “Của Bạn”) và đơn vị SaveGo liên quan (“SaveGo”). Nếu áp dụng, việc bạn sử dụng dịch vụ với tư cách là người dùng sẽ chịu sự điều chỉnh của Điều khoản sử dụng của người dùng SaveGo.

2. Giới thiệu về SaveGo

SaveGo là một công ty dịch vụ công nghệ. SaveGo cung cấp một hệ thống kết nối tài xế cá nhân hoặc người điều hành xe với người dùng.

3. Định nghĩa và giải thích

3.1. Trong thỏa thuận này, các thuật ngữ có ý nghĩa như sau:

Tài khoản có nghĩa là tài khoản đã đăng ký mà bạn nhận được để truy cập dịch vụ.

Đơn vị liên kết có nghĩa là, liên quan đến một bên, bất kỳ đơn vị nào kiểm soát, dưới sự kiểm soát của hoặc dưới sự kiểm soát chung với, bên đó, trong đó sự kiểm soát có nghĩa là quyền sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp hơn 50% vốn có quyền biểu quyết hoặc quyền sở hữu tương tự của bên đó hoặc quyền hợp pháp để chỉ đạo hoặc tiến hành việc chỉ đạo về quản lý chung và các chính sách của bên đó, cho dù thông qua quyền sở hữu vốn có quyền biểu quyết, theo hợp đồng hay bằng cách khác, kiểm soát và được kiểm soát sẽ được diễn giải tương ứng.

Thỏa thuận có nghĩa là thỏa thuận dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ vận tải SaveGo này và tất cả Điều khoản cụ thể được áp dụng.

Luật áp dụng có nghĩa là tất cả các luật, quy chế, sắc lệnh, quy định, chính sách được quy định, pháp lệnh, nghị định thư, bộ quy tắc ngành, quy tắc giao thông đường bộ, giấy phép theo quy định, giấy phép hành nghề theo quy định hoặc yêu cầu của mọi tòa án hoặc cơ quan xét xử hay cơ quan hoặc bộ phận thuộc chính phủ, pháp định, quy định, tư pháp, hành chính hoặc giám sát, có hiệu lực vào từng thời điểm trong thời hạn của thỏa thuận này.

Ứng dụng SaveGo có nghĩa là ứng dụng điện tử do SaveGo cung cấp cho tài xế và người điều hành xe để kết nối với người dùng.

Thiết bị di động là điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc thiết bị di động khác do bạn sở hữu hoặc kiểm soát mà bạn sử dụng để kết nối với Ứng dụng SaveGo.

Chính sách có nghĩa là Hướng dẫn cộng đồng, Chính sách bảo mật và mọi chính sách, hướng dẫn hoặc chỉ dẫn khác do SaveGo cung cấp vào từng thời điểm, trong từng trường hợp được cập nhật vào từng thời điểm.

Dịch vụ có nghĩa là các dịch vụ do SaveGo cung cấp để kết nối tài xế cá nhân hoặc người điều hành xe với người dùng, thông qua Ứng dụng SaveGo. Để tránh nhầm lẫn, dịch vụ do SaveGo cung cấp không bao gồm dịch vụ vận tải, vì dịch vụ này do bạn cung cấp trực tiếp cho người dùng.

Phí dịch vụ được định nghĩa tại điều khoản 9.8.

Điều khoản cụ thể có nghĩa là các điều khoản bổ sung hoặc thay thế có thể áp dụng cho một số phần cụ thể của dịch vụ và/hoặc dịch vụ vận tải, được thông báo cho bạn vào từng thời điểm.

Lãnh thổ có nghĩa là lãnh thổ mà bạn đã đăng ký sử dụng dịch vụ, như được quy định cụ thể trong tài khoản của bạn.

Dịch vụ vận tải có nghĩa là việc bạn cung cấp các dịch vụ vận tải, bao gồm vận chuyển hàng hóa và/hoặc hành khách cho người dùng.

Người dùng có nghĩa là người dùng cuối đã đăng ký của Ứng dụng SaveGo.

Ứng dụng SaveGo có nghĩa là ứng dụng điện tử do SaveGo cung cấp cho người dùng để kết nối với tài xế và người điều hành xe.

Cước phí người dùng được định nghĩa tại điều khoản 9.3.

Thông tin người dùng có nghĩa là thông tin về người dùng được cung cấp cho bạn bởi hoặc thay mặt cho SaveGo hoặc các công ty thuộc tập đoàn SaveGo, thông tin này có thể bao gồm tên, vị trí đón, thông tin liên hệ và hình ảnh của người dùng.

Xe có nghĩa là xe mà bạn sử dụng cho mục đích cung cấp dịch vụ vận tải.

3.2. Trong thỏa thuận này (trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác):

(a) Tham chiếu “bằng văn bản” không bao gồm email trừ khi có quy định cụ thể khác.

(b) Bất kỳ cụm từ nào theo sau thuật ngữ “bao gồm”, “cụ thể”, “ví dụ”, hoặc bất kỳ từ ngữ tương tự nào đều mang tính minh họa và sẽ không giới hạn ý nghĩa của các từ trước các thuật ngữ đó.

Thỏa thuận này được soạn thảo bằng tiếng Việt.

4. Trách nhiệm của bạn

Cam kết của bạn với SaveGo

4.1. Bạn cam đoan, đảm bảo và cam kết trên cơ sở liên tục trong suốt thời hạn của thỏa thuận này rằng:

4.1.1. Bạn có đầy đủ quyền hạn và thẩm quyền để ký kết thỏa thuận này và thực hiện các nghĩa vụ của bạn theo thỏa thuận này.

4.1.2. Bạn có thể vận hành một chiếc xe có động cơ (bao gồm xe) và có bằng lái xe hợp lệ và tất cả các giấy phép, phê duyệt, sự cho phép và sự chấp thuận cần thiết khác để cung cấp dịch vụ vận tải trong lãnh thổ theo yêu cầu của luật áp dụng.

4.1.3. Bạn sở hữu hoặc có quyền và thẩm quyền hợp pháp để vận hành xe và rằng xe đáp ứng các tiêu chuẩn áp dụng về an toàn và bảo trì cho phương tiện cùng loại, đang trong tình trạng hoạt động tốt và đang trong tình trạng sạch sẽ, tiện nghi phù hợp cho việc cung cấp dịch vụ vận tải tương ứng.

4.1.4. Bạn ít nhất 18 tuổi (hoặc, nếu độ tuổi mà bạn được phép cung cấp dịch vụ vận tải theo luật áp dụng tại lãnh thổ cao hơn 18 tuổi thì Bạn ít nhất ở độ tuổi đó).

4.1.5. Bạn có và sẽ duy trì hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm hợp lệ cho hoạt động của xe và/hoặc bảo hiểm kinh doanh để bảo hiểm mọi tổn thất dự kiến liên quan đến việc cung cấp dịch vụ vận tải, trong mỗi trường hợp phải bao gồm bồi thường thiệt hại cho Bạn, hành khách của Bạn, bất kỳ hàng hóa hoặc mặt hàng nào khác, Xe của Bạn, và bất kỳ bên thứ ba nào, ở mức bồi thường bảo hiểm đáp ứng các yêu cầu tối thiểu theo luật áp dụng và các Chính Sách. SaveGo không kiểm soát, hoặc tư vấn cho Bạn về, các thu xếp chính sách bảo hiểm của Bạn, và cũng không có nghĩa vụ phải thu xếp các chính sách bảo hiểm thay mặt Bạn;

4.1.6. Bạn phải luôn tuân thủ tất cả các luật áp dụng và Chính Sách, và sẽ thông báo cho SaveGo nếu Bạn vi phạm bất kỳ luật áp dụng hoặc Chính Sách nào.

4.1.7. Bạn sẽ chỉ sử dụng dịch vụ cho mục đích hợp pháp và chỉ cho mục đích mà dịch vụ được dự định sẽ được sử dụng.

4.1.8. Bạn không có án tích hình sự ở lãnh thổ hoặc bất kỳ vùng tài phán nào khác.

4.1.9. Bạn sẽ nhanh chóng cung cấp cho SaveGo bất kỳ tài liệu hoặc thông tin bổ sung nào theo yêu cầu của SaveGo, bao gồm chứng minh thư, căn cước hoặc bằng chứng nhận diện, bằng chứng quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng Xe. Bạn xác nhận rằng Bạn có thể phải chịu sự kiểm tra về lý lịch, án tích hình sự và hồ sơ lái xe vào từng thời điểm và Bạn sẽ hợp tác với những thủ tục kiểm tra này theo yêu cầu của SaveGo;

4.1.10. Bạn phải đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu và thông tin nào do Bạn (hoặc thay mặt Bạn) cung cấp cho SaveGo là luôn chính xác, cập nhật, đầy đủ và không gây nhầm lẫn.

4.1.11. Bạn chỉ được sử dụng điểm truy cập internet và tài khoản dữ liệu mà Bạn được phép sử dụng.

4.1.12. Bạn không được thực hiện mọi hành vi gian lận, lừa đảo hoặc bất hợp pháp.

4.1.13. Bạn không được làm hư hỏng hoặc gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của mạng mà dịch vụ hoạt động.

4.2. Bạn là nhà cung cấp dịch vụ vận tải và do đó phải tự chịu trách nhiệm thực hiện dịch vụ vận tải an toàn, hiệu quả và phù hợp bằng tất cả kỹ năng và cẩn trọng hợp lý. Bạn phải tự chịu trách nhiệm cung cấp tất cả các thiết bị, vật liệu, công cụ và các vật dụng cần thiết khác cho việc thực hiện dịch vụ vận tải an toàn, hiệu quả và phù hợp. Bạn chịu trách nhiệm về sự an toàn của chính Bạn và của Người Dùng, trong việc thực hiện dịch vụ vận tải, và Bạn phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

Tương tác của bạn với người dùng

4.3. Việc Bạn cung cấp dịch vụ vận tải cho Người Dùng tạo mối quan hệ trực tiếp giữa Bạn và Người Dùng, mà SaveGo không phải là một bên tham gia vào quan hệ đó. SaveGo không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ về các hành vi hoặc thiếu sót của Người Dùng liên quan đến Bạn. Trong phạm vi tối đa được luật áp dụng cho phép, Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào đối với Người Dùng hoặc bên thứ ba phát sinh từ việc Bạn cung cấp dịch vụ vận tải.

4.4. Mặc dù Bạn tự chịu trách nhiệm đối với việc cung cấp dịch vụ vận tải, nhưng SaveGo có quyền xử lý mọi khiếu nại của Người Dùng thông qua quy trình xử lý khiếu nại của SaveGo, hoặc mọi khiếu nại mà Bạn có thể có đối với bất kỳ Người Dùng nào. Bạn đồng ý hợp tác đầy đủ với quy trình xử lý khiếu nại đó và gửi mọi khiếu nại mà Bạn có thể có qua Ứng dụng SaveGo. SaveGo, theo toàn quyền quyết định của mình, cũng có quyền chuyển lại bất kỳ khiếu nại nào như vậy đến Bạn một cách trực tiếp và có thể quyết định tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận với Người Dùng. Bạn đồng ý tuân thủ luật áp dụng, các điều khoản của Thỏa Thuận này và các Chính Sách trong việc Bạn xử lý khiếu nại của Người Dùng. Quy trình xử lý khiếu nại của SaveGo sẽ không miễn trừ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào không được miễn trừ hoặc giới hạn theo luật áp dụng.

Tương tác của bạn với bên thứ ba

4.5. Bạn có thể có cơ hội ký kết thỏa thuận với bên thứ ba thông qua việc sử dụng dịch vụ. Bất kỳ thỏa thuận nào như vậy sẽ chỉ là thỏa thuận giữa Bạn và bên thứ ba có liên quan, và SaveGo không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với các thỏa thuận đó. SaveGo không kiểm nhận chất lượng bất kỳ nhà cung cấp, ứng dụng hoặc trang điện tử nào của bên thứ ba tích hợp sẵn thông qua dịch vụ, và trong mọi trường hợp, SaveGo, các bên chuyển quyền sử dụng của SaveGo (licensors) hoặc bất kỳ Đơn Vị Liên Kết nào của SaveGo sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, sản phẩm, dịch vụ hoặc tư liệu nào khác về hoặc cung cấp từ các nhà cung cấp, ứng dụng hoặc trang điện tử của bên thứ ba đó.

5. Tài khoản của bạn

5.1. Để truy cập dịch vụ với tư cách là tài xế cá nhân hoặc người vận hành xe, Bạn phải đăng ký và duy trì Tài Khoản với tư cách là người dùng của Ứng Dụng SaveGo.

5.2. Bạn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động được thực hiện trên Tài Khoản của Bạn. Bạn:

5.2.1. chỉ được có một Tài Khoản;

5.2.2. phải giữ bí mật và bảo vệ an toàn thông tin Tài Khoản của Bạn (bao gồm cả thông tin đăng nhập của Bạn);

5.2.3. không được cung cấp cho bất kỳ người nào khác quyền truy cập vào Tài Khoản của Bạn, bao gồm cả việc chuyển giao Tài Khoản hoặc thông tin từ Tài Khoản của Bạn cho bất kỳ người nào khác.

5.2.4. phải thông báo ngay cho SaveGo nếu Bạn nghi ngờ có bất kỳ hành vi truy cập hoặc sử dụng trái phép nào đối với Tài Khoản của Bạn.

5.3. SaveGo có quyền chặn hoặc từ chối quyền truy cập vào Tài Khoản của Bạn, và/hoặc chặn các tính năng tích hợp sẵn trong Ứng dụng SaveGo, mà không ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp khắc phục khác của mình:

5.3.1. nếu SaveGo cho rằng, theo toàn quyền quyết định của SaveGo, Bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa Thuận này hoặc các Chính Sách;

5.3.2. trong một quá trình điều tra;

5.3.3. nếu Bạn nợ SaveGo hoặc các công ty thuộc tập đoàn SaveGo bất kỳ khoản tiền nào;

5.3.4. nếu số dư trong tài khoản của Bạn giảm xuống dưới ngưỡng tối thiểu do SaveGo quy định cụ thể vào từng thời điểm;

5.3.5. nếu Thỏa Thuận này bị chấm dứt vì bất kỳ lý do nào./hoặc

5.3.6. vào bất cứ thời điểm nào khác theo quyết định hợp lý của SaveGo.

6. Việc sử dụng dịch vụ của bạn

6.1. Với điều kiện Bạn tuân thủ Thỏa Thuận này, SaveGo và các bên chuyển quyền sử dụng của SaveGo (licensors) cấp cho Bạn quyền sử dụng có thể bị hủy ngang, có giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, miễn phí quyền sử dụng trong thời hạn của Thỏa Thuận này và trong lãnh thổ, để truy cập và sử dụng dịch vụ, bao gồm Ứng dụng SaveGo và mọi thông tin và tài liệu được cung cấp thông qua Ứng dụng SaveGo, duy nhất cho cho việc sử dụng của cá nhân Bạn cho mục đích kết nối Bạn với Người Dùng liên quan đến dịch vụ vận tải.

6.2. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho Bạn theo Thỏa Thuận này đều được SaveGo và các bên chuyển quyền sử dụng của SaveGo (licensors) bảo lưu. Không có nội dung nào trong Thỏa Thuận này chuyển giao bất kỳ quyền sở hữu nào về hoặc đối với dịch vụ (cho dù là toàn bộ hoặc một phần) cho Bạn.

6.3. Khi sử dụng dịch vụ, Bạn không được:

6.3.1. chuyển quyền sử dụng, chuyển quyền sử dụng lại, bán, bán lại, chuyển giao, chuyển nhượng, phân phối hoặc khai thác về mặt thương mại khác hoặc cung cấp dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba nào theo bất kỳ hình thức nào;

6.3.2. sửa đổi hoặc tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên dịch vụ hoặc thiết kế kỹ thuật đảo ngược hoặc truy cập phần mềm nền tảng vì bất kỳ lý do nào;

6.3.3. sử dụng dịch vụ để tạo sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh, tạo sản phẩm bằng các ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa tương tự như dịch vụ, sao chép bất kỳ ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa nào của dịch vụ, hoặc khởi chạy chương trình hay tập lệnh tự động mà có thể thực hiện nhiều yêu cầu máy chủ trong mỗi giây, hoặc gây ra tổn thất nghiêm trọng hay cản trở hoạt động và/hoặc hiệu suất của dịch vụ, hoặc cố gắng truy cập trái phép vào dịch vụ hoặc các hệ thống hay mạng liên quan;

6.3.4. sử dụng bất kỳ ứng dụng hoặc quy trình nào để truy xuất, lập chỉ mục, “khai thác dữ liệu” hoặc theo bất kỳ cách nào sao chép hoặc phá cấu trúc điều hướng, giao diện hoặc nội dung của dịch vụ;

6.3.5. đăng, phân phối hoặc sao chép theo bất kỳ cách nào, bất kỳ tư liệu có bản quyền, thương hiệu hoặc thông tin độc quyền nào khác mà không có sự đồng ý trước của chủ quyền sở hữu đó, hoặc xóa mọi thông báo về bản quyền, thương hiệu hoặc quyền sở hữu độc quyền khác có trong dịch vụ;

6.3.6. gửi hoặc lưu trữ bất kỳ tư liệu nào vì mục đích bất hợp pháp hoặc gian lận;

6.3.7. gửi thư rác hoặc các tin nhắn không được yêu cầu, hoặc thực hiện các hành vi khác gây phương hại, phiền toái, bất tiện hoặc thực hiện việc đặt yêu cầu dịch vụ giả mạo;

6.3.8. gửi hoặc lưu trữ tư liệu vi phạm, dung tục, đe doạ, phỉ báng, hoặc tư liệu bất hợp pháp hay sai trái;

6.3.9. gửi tư liệu có chứa virus phần mềm, worm, trojan hoặc mã, tệp, tập lệnh, tác nhân hay chương trình máy tính có hại khác;

6.3.10. can thiệp hoặc làm gián đoạn tính toàn vẹn hoặc hiệu suất hoạt động của dịch vụ hoặc dữ liệu chứa trong dịch vụ;

6.3.11. mạo danh bất kỳ chủ thể hoặc đơn vị nào hoặc khai báo sai về mối quan hệ của Bạn với một chủ thể hoặc đơn vị;

6.3.12. cố ý khai báo sai vị trí hoặc địa điểm của Bạn; hoặc

6.3.13. gây thiệt hại cho uy tín của SaveGo hoặc của bất kỳ Công Ty Thuộc Tập Đoàn SaveGo nào theo bất kỳ hình thức nào.

7. Thiết bị di động của bạn

7.1. Quyền truy cập của Bạn vào Ứng Dụng SaveGo sẽ thông qua Thiết Bị Di Động. Bạn có trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo rằng Bạn tải xuống và cài đặt đúng phần mềm (bao gồm phiên bản mới nhất của Ứng Dụng SaveGo) vào Thiết Bị Di Động của Bạn. SaveGo không chịu trách nhiệm nếu Bạn không có thiết bị tương thích hoặc nếu Bạn không cài đặt phiên bản mới nhất của phần mềm (bao gồm phiên bản mới nhất của Ứng dụng SaveGo) vào Thiết Bị Di Động của Bạn.

7.2. Bạn tự chịu trách nhiệm mua sắm và sử dụng Thiết Bị Di Động bao gồm nhưng không giới hạn việc mua chính Thiết Bị Di Động.

7.3. Bạn phải tự chịu trách nhiệm đăng ký mua thuê bao gói dịch vụ internet và di động phù hợp và đối với bất kỳ khoản phí phải thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ viễn thông của Bạn, ví dụ, các khoản cước phí điện thoại, SMS và dữ liệu internet. Bạn thừa nhận rằng việc Bạn sử dụng dịch vụ có thể tiêu tốn nhiều dung lượng dữ liệu và Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng dung lượng dữ liệu đó và các khoản cước phí liên quan.

7.4. Trong trường hợp Thiết Bị Di Động bị mất, bị đánh cắp, bị hỏng và/hoặc không thuộc quyền chiếm hữu hay kiểm soát của Bạn, và điều này làm lộ thông tin Tài Khoản của Bạn cho người khác hoặc ảnh hưởng đến quyền và/hoặc biện pháp khắc phục hợp pháp của SaveGo, Bạn phải thông báo ngay cho SaveGo và tuân thủ quy trình được SaveGo thông báo.

7.5. Bạn chỉ có thể truy cập Tài Khoản của Bạn thông qua Thiết Bị Di Động sử dụng số điện thoại đã được cung cấp cho SaveGo trong quá trình đăng ký Tài Khoản. Bạn không được cho mượn, cho thuê hoặc chuyển giao Thiết Bị Di Động cho bất kỳ người nào khác với mục đích truy cập Tài Khoản của Bạn mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của SaveGo.

8. Mối quan hệ của bạn với SaveGo

8.1. Mối quan hệ của Bạn với SaveGo là mối quan hệ của một nhà thầu độc lập. Bạn đồng ý rõ ràng rằng: (a) Thỏa Thuận này không phải là hợp đồng lao động, cũng không tạo lập mối quan hệ lao động (kể cả dưới khía cạnh của luật lao động, luật thuế hoặc pháp luật về an sinh xã hội), giữa SaveGo và Bạn, cũng không dẫn đến việc Bạn được SaveGo thuê với tư cách là một nhân viên hoặc được coi là một nhân viên. (b) không có mối quan hệ liên doanh, đối tác hoặc đại lý thiết lập và tồn tại giữa SaveGo và Bạn. Bạn không có thẩm quyền ràng buộc SaveGo và Bạn cam kết không tự cho mình là người lao động, đại lý, nhân viên hoặc đại diện của SaveGo.

8.2. Bạn thừa nhận rằng SaveGo không, và không tìm cách, thực hiện mọi quyền kiểm soát chung đối với Bạn và các hoạt động của Bạn. Bạn có toàn quyền quyết định chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ yêu cầu nào về dịch vụ vận tải thông qua Ứng Dụng SaveGo và quyết định khoảng thời gian Bạn muốn sử dụng dịch vụ. Nếu Bạn không còn muốn sử dụng dịch vụ, Bạn có thể quyết định ngừng sử dụng bất kỳ lúc nào. Bạn có toàn quyền quyết định có nên sử dụng dịch vụ hay không. Bạn cũng hoàn toàn tùy ý tự do tham gia bất kỳ nghề nghiệp hoặc hoạt động kinh doanh nào mà Bạn lựa chọn.

8.3. Nếu, bất kể điều khoản 8.1 và 8.2, Bạn được coi là người lao động, đại lý, nhân viên hoặc đại diện của SaveGo hay bất kỳ Công Ty Thuộc Tập Đoàn SaveGo nào theo quy định bắt buộc của luật áp dụng, Bạn đồng ý rằng mọi khoản thanh toán được trả cho Bạn được xem là đã bao gồm cả: (a) khoản an sinh xã hội; (b) khoản đóng bảo hiểm và phí bảo hiểm, khoản đóng góp và phí bảo hiểm bảo hiểm lao động, khoản đóng góp quỹ tiết kiệm bắt buộc của chính phủ và khoản đóng góp tương đương. (c) các khoản tiền tương đương với tất cả các loại thuế (bao gồm nhưng không giới hạn thuế thu nhập) mà Bạn phải nộp cho các khoản phải đóng đó. (d) các khoản phải đóng hoặc các khoản nghĩa vụ tương đương hoặc tương tự tại bất kỳ vùng tài phán nào, trong mỗi trường hợp, SaveGo có thể phải thanh toán theo quy định bắt buộc của luật áp dụng.

9. Điều khoản tài chính

Tài khoản ngân hàng

9.1. Bạn đồng ý rằng Bạn đã mở và sẽ duy trì một tài khoản tiền nội tệ với một ngân hàng trong lãnh thổ.

Ứng dụng SaveGo

9.2. Khoản thanh toán cho việc Bạn sử dụng dịch vụ sẽ được thực hiện theo điều khoản 9.8. Bạn được phép tải xuống và/hoặc sử dụng miễn phí Ứng Dụng SaveGo để nhận dịch vụ.

Cước phí người dùng

9.3. Bạn được quyền thu một khoản phí từ Người Dùng đối với dịch vụ vận tải, khoản phí này có thể bao gồm:

9.3.1. khoản phí áp dụng đối với từng trường hợp sử dụng dịch vụ vận tải.

9.3.2. mọi khoản phí cầu đường, phí sử dụng đường bộ, lệ phí đậu xe và phí vào tòa nhà hoặc khu vực mà Bạn phải gánh chịu khi Người Dùng hoặc hàng hóa đang chở trên Xe trong thời gian (nhưng không bao gồm thời điểm trước khi hoặc sau khi) cung cấp dịch vụ vận tải (và không được cộng thêm bất kỳ khoản tiền nào vào những khoản phí này).

9.3.3. mọi khoản phí hủy dịch vụ liên quan.

9.3.4. mọi khoản thuế áp dụng được tính theo quy định của luật áp dụng.

9.3.5. mọi khoản tiền khác mà Người Dùng phải trả cho Bạn theo Điều khoản Sử dụng của Người Dùng SaveGo (gọi chung là cước phí người dùng). Như là một phần của dịch vụ, SaveGo sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Người Dùng thanh toán cước phí người dùng bằng cách đề xuất khoản phí cho từng trường hợp sử dụng dịch vụ vận tải, bất kỳ khoản phí hủy dịch vụ và/hoặc khoản thuế nào (nếu có áp dụng), được tính qua Ứng Dụng SaveGo. Bạn có quyền thỏa thuận với Người Dùng về một khoản cước phí khác cho việc cung cấp dịch vụ vận tải, giá cước đã được thỏa thuận đó chỉ được áp dụng sau khi thông báo cho SaveGo và được thể hiện là cước phí dịch vụ vận tải trong Ứng Dụng SaveGo.

9.4. SaveGo có thể cập nhật cơ sở tính cước phí người dùng thông qua Ứng Dụng SaveGo vào bất kỳ thời điểm nào theo toàn quyền quyết định của SaveGo. Mọi việc cập nhật cơ sở tính cước phí như vậy sẽ được thông báo đến Bạn. Mọi cước phí người dùng vào hoặc sau ngày cập nhật có hiệu lực sẽ được tính theo cơ sở tính cước phí đã được cập nhật.

9.5. Bạn xác nhận và đồng ý rằng trong phạm vi được luật áp dụng cho phép, SaveGo có thể điều chỉnh hoặc hủy cước phí người dùng phải thanh toán liên quan đến từng trường hợp sử dụng dịch vụ vận tải cụ thể trong phạm vi hợp lý (ví dụ, khi SaveGo xác định rằng có lỗi trong việc tính cước phí ban đầu, rằng Bạn đã không tuân thủ Thỏa Thuận này hoặc Chính Sách, rằng khoản phí đã được tính khi đáng lẽ ra không được tính (hoặc ngược lại), hoặc trong trường hợp có khiếu nại từ Người Dùng).

9.6. Người Dùng có thể lựa chọn thanh toán cước phí người dùng bằng các phương thức thanh toán được cung cấp thông qua Ứng dụng SaveGo vào từng thời điểm, bao gồm (tùy từng trường hợp áp dụng) thanh toán bằng tiền mặt, thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ hoặc bằng cách sử dụng Điểm SaveGo, như sau:

9.6.1. đối với trường hợp thanh toán bằng tiền mặt, Người Dùng sẽ thanh toán cước phí người dùng trực tiếp cho Bạn.

9.6.2. đối với mọi trường hợp thanh toán không bằng tiền mặt, khoản tiền cước phí người dùng sẽ được ghi có vào tài khoản của Bạn thông qua Ứng Dụng SaveGo

Thanh toán Ưu đãi

9.7. SaveGo có thể, theo toàn quyền quyết định của mình, đưa ra các chương trình ưu đãi dựa trên việc Bạn đáp ứng các tiêu chí đã được quy định cụ thể và tuân thủ các điều kiện đã được xác định cụ thể. Bạn có thể quyết định có tham gia chương trình ưu đãi hay không. Nếu Bạn quyết định tham gia, các khoản thanh toán ưu đãi sẽ được thực hiện với điều kiện Bạn đáp ứng tất cả các tiêu chí đã được quy định cụ thể và tuân thủ tất cả các điều kiện đã được xác định cụ thể, đáp ứng yêu cầu hợp lý của SaveGo. Nếu Bạn không đáp ứng điều kiện và yêu cầu như vậy, Bạn sẽ không được quyền hưởng các lợi ích của các chương trình ưu đãi tương ứng. Nếu Bạn nhận được khoản thanh toán ưu đãi, số tiền thanh toán sẽ được ghi có vào Ví Tài Xế của Bạn.

Phí dịch vụ

9.8. SaveGo sẽ nhận khoản phí dịch vụ bằng một tỷ lệ phần trăm nhất định trong cước phí người dùng (để làm rõ, khoản phí này không bao gồm mọi khoản phí cầu đường, phí sử dụng đường bộ, lệ phí đậu xe hoặc phí vào tòa nhà hay khu vực), và mọi khoản phí hủy dịch vụ mà Bạn nhận được hoặc phải thu, trên cơ sở mỗi giao dịch, như là khoản thanh toán cho việc Bạn sử dụng dịch vụ (Phí dịch vụ). Phí dịch vụ sẽ bao gồm Thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT/GST). Phí dịch vụ không được hoàn lại. Tỷ lệ phần trăm liên quan sẽ được tính qua dịch vụ vào từng thời điểm và có thể được SaveGo áp dụng bất kỳ lúc nào. SaveGo có thể cập nhật cơ sở tính Phí dịch vụ thông qua dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào theo toàn quyền quyết định của SaveGo. Mọi việc cập nhật cơ sở tính phí như vậy sẽ được thông báo đến Bạn. Mọi Phí dịch vụ phải được SaveGo thanh toán vào hoặc sau ngày cập nhật có hiệu lực sẽ được tính theo cơ sở tính cước phí đã được cập nhật. Như là một phần của dịch vụ, Hệ thống sẽ tạo biên nhận cho từng giao dịch cung cấp dịch vụ vận tải thay mặt Bạn, lập chứng từ cước phí người dùng mà Người Dùng phải trả trong mỗi giao dịch.

9.9. SaveGo sẽ khấu trừ Phí dịch vụ, cũng như bất kỳ khoản tiền nào mà Bạn phải thanh toán cho SaveGo hoặc các công ty thuộc tập đoàn SaveGo và bất kỳ khoản tiền nào khác mà SaveGo phải giữ lại hoặc khấu trừ theo luật áp dụng, từ Ví Tài Xế của Bạn, với tần suất do SaveGo tùy ý xác định vào từng thời điểm.

9.10. Bạn xác nhận và đồng ý rằng SaveGo có thể:

9.10.1. yêu cầu Bạn duy trì một khoản tiền ở một ngưỡng nhất định trong tài khoản của Bạn, được SaveGo toàn quyền xác định và quy định cụ thể vào từng thời điểm.

9.10.2. khấu trừ hoặc bù trừ vào các khoản phải trả cho Bạn (bao gồm cước phí người dùng) bất kỳ số tiền nào mà Bạn phải thanh toán cho SaveGo (bao gồm cả Phí dịch vụ).

9.10.3. không ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp khắc phục khác của SaveGo, đình chỉ việc xử lý bất kỳ giao dịch nào khi SaveGo tin tưởng một cách hợp lý rằng giao dịch đó có thể là gian lận, bất hợp pháp hoặc có thể liên quan đến bất kỳ hoạt động tội phạm nào hoặc khi SaveGo có cơ sở tin tưởng một cách hợp lý rằng Bạn hoặc Người Dùng vi phạm Thỏa Thuận này hoặc các Chính Sách. Trong trường hợp đó, Bạn không được có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào đối với SaveGo đối với mọi việc giữ lại, trì hoãn, đình chỉ hoặc hủy bỏ bất kỳ khoản thanh toán nào cho Bạn, và vì mục đích này, SaveGo sẽ được quyền khấu trừ bất kỳ khoản tiền nào từ Tài khoản của Bạn.

Thuế

9.11. Thỏa Thuận này phải tuân theo mọi khoản thuế, thuế quan, phí, lệ phí và/hoặc chi phí áp dụng, bất kể bằng loại tiền tệ nào, có thể có hiệu lực và liên quan đến mọi khoản thuế áp dụng trong tương lai có thể được ban hành bất kỳ thời điểm nào.

9.12. Bạn đồng ý rằng Bạn tự chịu trách nhiệm về thuế thu nhập của riêng Bạn phát sinh từ việc Bạn thực hiện dịch vụ vận tải. Bạn đảm bảo rằng Bạn sẽ thực hiện các nghĩa vụ cần thiết được áp dụng bởi cơ quan thuế hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền liên quan đến việc kê khai thu nhập của Bạn và nộp các khoản thuế trên thu nhập đó.

9.13. Bạn đồng ý rằng SaveGo có thể theo toàn quyền quyết định của mình (nhưng luôn tuân theo điều khoản 8) kê khai, thu và/hoặc nộp mọi khoản thuế có liên quan thay mặt Bạn, và thông báo tất cả thông tin cần thiết hoặc có liên quan cho cơ quan thuế hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền vì các mục đích nêu trên. Trong phạm vi được ủy quyền hoặc cho phép theo luật áp dụng, SaveGo sẽ được quyền giữ lại hoặc khấu trừ bất kỳ khoản tiền nào từ tài khoản của Bạn nhằm mục đích kê khai, thu và/hoặc nộp mọi khoản thuế có liên quan thay mặt Bạn.

9.14. Bạn đồng ý thực hiện mọi công việc và hành động cần thiết và theo yêu cầu của luật áp dụng để cho phép, hỗ trợ và/hoặc giúp SaveGo khiếu nại hoặc xác định mọi khoản chi phí đầu vào áp dụng, khoản bù trừ, chiết khấu hoặc hoàn lại đối với bất kỳ khoản thuế nào đã nộp hoặc phải nộp liên quan đến dịch vụ.

10. Bảo đảm, bồi thường và trách nhiệm pháp lý

Bồi thường

10.1. Bạn phải bảo vệ, bồi thường và đảm bảo cho SaveGo, các bên chuyển quyền sử dụng của SaveGo (licensors) và các Đơn Vị Liên Kết của mỗi bên và các viên chức, giám đốc, thành viên, nhân viên và đại lý tương ứng của các bên không bị phương hại đối với mọi khiếu nại, phí tổn, thiệt hại, tổn thất, nghĩa vụ và chi phí (bao gồm phí tổn và chi phí luật sư) phát sinh từ hoặc liên quan đến:

10.1.1. việc Bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa Thuận này hoặc bất kỳ luật áp dụng nào.

10.1.2. việc cung cấp dịch vụ vận tải của Bạn.

10.1.3. việc sử dụng dịch vụ của Bạn.

10.1.4. thuế và nghĩa vụ thuế, thuế quan, thuế áp dụng, khiếu nại và khoản phạt áp dụng đối với Bạn và/hoặc bất kỳ Công Ty Thuộc SaveGo nào liên quan đến thu nhập của riêng Bạn phát sinh từ việc Bạn thực hiện dịch vụ vận tải hoặc phát sinh từ việc Bạn không tuân thủ nghĩa vụ thuế của Bạn.

10.1.5. bất kỳ khiếu nại nào cho rằng Bạn là người lao động, nhân viên, đại lý hoặc đại diện của SaveGo hoặc bất kỳ Công Ty Thuộc SaveGo nào, hoặc nếu Bạn có thể được coi là người lao động, nhân viên, đại lý hoặc đại diện của SaveGo hoặc bất kỳ Công Ty Thuộc SaveGo nào, bất kỳ khiếu nại nào của bất kỳ chủ thể, đơn vị, cơ quan quản lý hoặc cơ quan chính phủ dựa trên hàm ý quan hệ lao động, nhân viên, đại lý hoặc đại diện, gồm cả liên quan đến các khoản đóng góp hưu trí, tiền lương, nghĩa vụ, khấu lưu, các khoản đóng góp bảo hiểm và an sinh xã hội và phí bảo hiểm, các khoản đóng góp bảo hiểm người lao động và phí bảo hiểm, các khoản đóng góp quỹ tiết kiệm bắt buộc của chính phủ và các khoản thanh toán hoặc khoản nghĩa vụ tương đương hay tương tự ở bất kỳ vùng tài phán nào, và, vì mục đích này, SaveGo sẽ được quyền khấu trừ bất kỳ khoản tiền nào từ tài khoản của Bạn.

Cơ sở mà dịch vụ được cung cấp

10.2. dịch vụ được cung cấp “như hiện trạng” và “như hiện có”. Trong phạm vi tối đa được luật áp dụng cho phép, SaveGo không đưa ra các tuyên bố, cam đoan và bảo đảm, cho dù là rõ ràng, ngụ ý hoặc pháp định, trừ khi được nêu rõ trong Thỏa Thuận này, bao gồm bất kỳ bảo đảm nào về khả năng tiêu thụ, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, sự cẩn trọng và kỹ năng hợp lý và việc không vi phạm.

10.3. Không giới hạn điều khoản 10.2, SaveGo không tuyên bố, cam đoan, bảo đảm hoặc bảo hành về độ tin cậy, kịp thời, chất lượng, sự phù hợp hoặc tính khả dụng của dịch vụ, hoặc rằng dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, hoặc sẽ tương thích với bất kỳ phần cứng, phần mềm, hệ thống hoặc dữ liệu nào khác, hoặc rằng bất kỳ dữ liệu nào đều chính xác hoặc tin cậy. SaveGo không đảm bảo chất lượng, sự phù hợp, sự an toàn hoặc năng lực của các bên cung cấp thứ ba. SaveGo không đảm bảo rằng việc Bạn sử dụng dịch vụ sẽ tạo ra bất kỳ số lượng yêu cầu tối thiểu nào cho dịch vụ vận tải hoặc bất kỳ cước phí người dùng tối thiểu nào cho Bạn. dịch vụ có thể bị hạn chế, chậm trễ và các sự cố khác vốn có trong việc sử dụng internet và truyền thông điện tử bao gồm thiết bị do Bạn hoặc Người Dùng bị lỗi, không kết nối được, ngoài phạm vi phủ sóng, bị tắt hoặc không hoạt động. SaveGo không chịu trách nhiệm về mọi chậm trễ, không giao hàng, thiệt hại hoặc tổn thất do các sự cố như vậy.

Loại trừ và giới hạn trách nhiệm

10.4. Không có nội dung nào trong Thỏa Thuận này giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm của một bên về tình trạng tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của bên đó, do hành vi gian lận hoặc về bất kỳ trách nhiệm nào khác trong trường hợp không được giới hạn hoặc không được loại trừ theo luật áp dụng.

10.5. Trong phạm vi tối đa được luật áp dụng cho phép, SaveGo sẽ không chịu trách nhiệm về:

10.5.1. những thiệt hại gián tiếp, không chủ ý, mang tính răn đe hoặc phát sinh do hậu quả.

10.5.2. mất quyền sử dụng, mất lợi nhuận, mất dữ liệu, mất hoạt động kinh doanh, mất uy tín, mất hợp đồng hoặc mất cơ hội kinh doanh.

10.5.3. thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản, phát sinh từ, liên quan đến hoặc có liên hệ với dịch vụ hoặc Thỏa Thuận này, cho dù theo hợp đồng, thiệt hại ngoài hợp đồng, vi phạm nghĩa vụ pháp định hoặc các hình thức khác.

10.6. Trong phạm vi tối đa được luật áp dụng cho phép, trong mọi trường hợp, tổng mức chịu trách nhiệm tối đa của SaveGo phát sinh theo và liên quan đến dịch vụ và/hoặc Thỏa Thuận này, cho dù theo hợp đồng, thiệt hại ngoài hợp đồng, vi phạm nghĩa vụ pháp định hoặc các hình thức khác, không vượt quá mức Phí dịch vụ được trả cho SaveGo liên quan đến Tài Khoản của Bạn trong khoảng thời gian sáu (6) tháng ngay trước sự việc phát sinh khiếu nại đó xảy ra.

10.7. Bất kỳ khiếu nại nào của Bạn đối với SaveGo theo hoặc liên quan đến dịch vụ hoặc Thỏa Thuận này phải được thông báo cho SaveGo trong vòng một năm sau khi sự việc phát sinh khiếu nại đó xảy ra, nếu không được thông báo trong vòng một năm đó (trong phạm vi tối đa được luật áp dụng cho phép) Bạn sẽ mất bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục nào mà Bạn có được đối với khiếu nại đó.

10.8: Lái xe phải tự kiểm tra, chịu trách nhiệm cho việc an toàn của khách hàng kết nối mà bạn thực hiện cuốc xe, cũng như an toàn của chính Lái xe khi tham gia giao thông, an toàn của hàng hóa vận chuyển,tự kiểm tra, tự chịu trách nhiệm về hàng hóa mà bạn chở theo khách hàng , hoặc hàng mà KH gửi qua hệ thống, đảm bảo không vận chuyển hàng quốc cấm như ma túy, súng đạn….SaveGo chỉ thực hiện kết nối, không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất về người, tài sản và các trách nhiệm pháp lý khác phát sinh của các các bên tham gia giao thông qua ứng dụng đặt xe SaveGo.

11. Thời hạn và chấm dứt

11.1. Thỏa Thuận này sẽ tiếp tục cho đến khi chấm dứt theo các điều khoản của Thỏa Thuận này.

11.2. SaveGo có thể chấm dứt Thỏa Thuận này:

11.2.1. bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do gì bằng việc hủy kích hoạt tài khoản của Bạn.

11.2.2. ngay lập tức, dù kèm theo hoặc không kèm theo thông báo, nếu Bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa Thuận này, mà không ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp khắc phục khác của SaveGo.

11.2.3. ngay lập tức, dù kèm theo hoặc không kèm theo thông báo, nếu Bạn vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào khác với SaveGo.

11.3. Bạn không có nghĩa vụ sử dụng dịch vụ và có thể toàn quyền quyết định ngừng sử dụng dịch vụ bất kỳ thời điểm nào bằng cách hủy Tài Khoản của Bạn và xóa vĩnh viễn Ứng Dụng SaveGo khỏi Thiết Bị Di Động của Bạn, theo đó sẽ vô hiệu hóa việc Bạn sử dụng Ứng Dụng SaveGo. Thỏa Thuận này được tự động chấm dứt khi Bạn xóa vĩnh viễn Ứng Dụng SaveGo khỏi Thiết Bị Di Động của Bạn.

11.4. Khi Thỏa Thuận này chấm dứt hoặc hết hạn vì bất kỳ lý do gì, Bạn phải:

11.4.1. ngay lập tức xóa và gỡ bỏ hoàn toàn Ứng Dụng SaveGo khỏi Thiết Bị Di Động của Bạn.

11.4.2. ngay lập tức ngừng sử dụng dịch vụ (trừ trường hợp Bạn được phép sử dụng Ứng Dụng SaveGo với tư cách là Người Dùng theo Điều Khoản Sử Dụng của Người Dùng SaveGo).

11.4.3. ngay lập tức (và trong mọi trường hợp trong vòng ba ngày), thanh toán bất kỳ khoản tiền nào còn nợ SaveGo (khoản tiền này sẽ ngay lập tức đến hạn phải trả khi chấm dứt hoặc hết hạn) (và, vì mục đích này, SaveGo sẽ được quyền khấu trừ khoản tiền có liên quan từ Tài khoản của Bạn).

11.5. Các bên không có thêm nghĩa vụ hoặc quyền nào khác theo Thỏa Thuận này sau khi chấm dứt hoặc hết hạn Thỏa Thuận, mà không ảnh hưởng đến bất kỳ nghĩa vụ hoặc quyền nào đã phát sinh đối với bất kỳ bên nào tại thời điểm Thỏa Thuận này được chấm dứt, ngoại trừ những điều khoản của các điều 2, 3, 4.1.5, 8, 9.11 đến 9.14, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thỏa Thuận này và bất kỳ điều nào khác được dự kiến sẽ tiếp tục duy trì hiệu lực một cách rõ ràng hoặc theo bản chất của nó, sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi kết thúc Thỏa Thuận này.

12. Quyền bảo mật

12.1. Bạn đồng ý và chấp thuận việc SaveGo sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của Bạn như được nêu trong Chính Sách Bảo Mật, được sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm.

12.2. Trong phạm vi Bạn có quyền truy cập bất kỳ thông tin cá nhân nào liên quan đến dịch vụ, Bạn đồng ý xử lý thông tin theo luật áp dụng, các Chính Sách (gồm cả Chính Sách Bảo Mật) và hướng dẫn của SaveGo. Không giới hạn, khi sử dụng dịch vụ, Bạn có thể truy cập một số Thông Tin Người Dùng nhất định. Bạn đồng ý rằng việc Bạn sử dụng Thông Tin Người Dùng đó sẽ bị giới hạn nghiêm ngặt trong phạm vi sử dụng khi cần thiết để thực hiện dịch vụ vận tải theo Thỏa Thuận này. Không giới hạn, Bạn phải bảo mật Thông Tin Người Dùng và không được chia sẻ Thông Tin Người Dùng với bất kỳ người nào khác, và không giữ lại bản sao Thông Tin Người Dùng, hoặc sử dụng Thông Tin Người Dùng cho bất kỳ mục đích nào khác.

13. Tranh chấp

13.1. Thỏa Thuận này (và mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa Thuận này (bao gồm mọi vi phạm cáo buộc hoặc nghi ngờ về tính hợp lệ hoặc hiệu lực thi hành của Thỏa Thuận này hoặc bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này)) sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam trừ khi luật pháp trong lãnh thổ của Bạn yêu cầu khác, trong trường hợp đó, luật điều chỉnh của Thỏa Thuận này sẽ là luật của lãnh thổ của Bạn.

14. Điều khoản chung

14.1. SaveGo sẽ không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ hoặc việc không thực hiện do các nguyên nhân ngoài tầm kiểm soát hợp lý của SaveGo.

14.2. Bạn không được tiết lộ cho bất kỳ người nào vào bất cứ lúc nào mọi thông tin bảo mật liên quan đến kinh doanh, công việc, khách hàng hoặc nhà cung cấp của SaveGo hoặc bất kỳ Đơn Vị Liên Kết nào của SaveGo.

14.3. SaveGo có toàn quyền sửa đổi Thỏa Thuận này vào từng thời điểm. SaveGo sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho Bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Thỏa Thuận này; tuy nhiên Bạn đồng ý rằng Bạn có trách nhiệm xem xét Thỏa Thuận này thường uyên và việc Bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ sẽ được xem là sự chấp nhận của Bạn đối với các sửa đổi. Trừ trường hợp nêu trên, không có bổ sung hoặc sửa đổi nào đối với Thỏa Thuận này sẽ có hiệu lực ràng buộc các bên trừ khi được các bên lập thành văn bản.

14.4. Quyền của mỗi bên theo Thỏa Thuận này có thể được thực thi thường xuyên khi cần thiết, được cộng dồn và không loại trừ các quyền hoặc biện pháp khắc phục được pháp luật quy định và chỉ có thể được từ bỏ bằng văn bản một cách cụ thể. Sự chậm trễ trong việc thực thi hoặc việc không thực thi bất kỳ quyền nào không phải là sự từ bỏ quyền đó.

14.5. Thỏa Thuận này là toàn bộ thỏa thuận và hiểu biết của các bên liên quan đến chủ đề của Thỏa Thuận này và thay thế mọi thỏa thuận hoặc hiểu biết trước đây giữa các bên liên quan đến nội dung chủ đề đó. Các bên bằng Thỏa Thuận này cũng loại trừ tất cả những điều khoản ngụ ý trong thực tế. Khi ký kết Thỏa Thuận này, các bên không dựa vào bất kỳ tuyên bố, cam đoan, bảo đảm, hiểu biết, cam kết, hứa hẹn hoặc đảm bảo của bất kỳ người nào trừ khi được nêu rõ trong Thỏa Thuận này. Mỗi bên từ bỏ một cách không hủy ngang và vô điều kiện tất cả các khiếu nại, quyền và biện pháp khắc phục mà mỗi bên có thể có liên quan đến bất kỳ điều nào đã nói ở trên nếu không có quy định tại điều này. Không có nội dung nào trong Thỏa Thuận này loại trừ trách nhiệm về gian lận hoặc bất kỳ trách nhiệm nào khác mà không được giới hạn hoặc được loại trừ theo luật áp dụng.

14.6. Bạn không được chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng lại, chuyển giao, ký hợp đồng phụ hoặc định đoạt theo hình thức khác bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của Bạn theo Thỏa Thuận này mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của SaveGo. SaveGo vào bất kỳ thời điểm nào có thể chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng lại, chuyển giao, ký hợp đồng phụ hoặc định đoạt theo hình thức khác các quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo Thỏa Thuận này mà không cần thông báo hoặc sự chấp thuận (trừ trường hợp luật áp dụng có yêu cầu).

14.7. Nếu bất kỳ Tòa án hoặc cơ quan thẩm quyền nào xác định rằng bất kỳ phần nào của Thỏa Thuận này là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không có hiệu lực thi hành theo luật áp dụng thì các phần còn lại của Thỏa Thuận này sẽ vẫn duy trì hiệu lực đầy đủ và các điều khoản bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không có hiệu lực thi hành đó sẽ được thay thế bằng điều khoản hợp pháp, hợp lệ và có hiệu lực thi hành và, trong phạm vi tối đa có thể, điều khoản này có hiệu lực tương đương với phần được thay thế của Thỏa Thuận này.

14.8. Một chủ thể không phải là một bên của Thỏa Thuận này sẽ không có quyền dựa vào hoặc thi hành bất kỳ điều khoản nào của Thỏa Thuận này.

14.9. SaveGo có thể thông báo cho Bạn bằng một thông báo chung được đăng trên Ứng dụng SaveGo hoặc thông qua dịch vụ hoặc gửi đến địa chỉ email của Bạn được nêu trong Tài Khoản của Bạn. Bạn phải thông báo cho SaveGo bằng cách gửi email đến SaveGovn@gmail.com

Điều khoản sử dụng của người dùng SaveGo

1. Giới thiệu về các điều khoản sử dụng này

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng này. Đây là thỏa thuận điện tử và bằng việc đăng ký hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của hệ thống. Bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với các điều khoản sử dụng này và sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng này, bạn không được truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của hệ thống. Các điều khoản sử dụng này là một thỏa thuận pháp lý ràng buộc giữa bạn, một người dùng cá nhân (“Bạn” hoặc “Của bạn“) và SaveGo. Nếu áp dụng, việc bạn sử dụng hệ thống với tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ vận tải sẽ chịu sự điều chỉnh của Thỏa thuận dịch vụ tài xế SaveGo.

2. Giới thiệu về SaveGo

SaveGo là một công ty dịch vụ công nghệ. SaveGo cung cấp một hệ thống kết nối tài xế cá nhân, người vận hành xe hoặc nhà cung cấp dịch vụ với người dùng.

3. Định nghĩa và giải thích

3.1 Trong điều khoản sử dụng này, các thuật ngữ được định nghĩa như sau:

Tài Khoản có nghĩa là tài khoản đã đăng ký mà Bạn nhận được để truy cập Hệ Thống với tư cách là Người Dùng.

Đơn Vị Liên Kết có nghĩa là, liên quan đến một bên, bất kỳ đơn vị nào kiểm soát, dưới sự kiểm soát của hoặc dưới sự kiểm soát chung với, bên đó, trong đó sự kiểm soát có nghĩa là quyền sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp hơn 50% vốn có quyền biểu quyết hoặc quyền sở hữu tương tự của bên đó hoặc quyền hợp pháp để chỉ đạo hoặc tiến hành việc chỉ đạo về quản lý chung và các chính sách của bên đó, cho dù thông qua quyền sở hữu vốn có quyền biểu quyết, theo hợp đồng hay bằng cách khác, và kiểm soát và được kiểm soát sẽ được diễn giải tương ứng.

luật áp dụng có nghĩa là tất cả các luật hiện hành, quy chế, sắc lệnh, quy định, chính sách được quy định, pháp lệnh, nghị định thư, bộ quy tắc ngành, quy tắc giao thông đường bộ, giấy phép theo quy định, giấy phép hành nghề theo quy định hoặc yêu cầu của mọi tòa án hoặc cơ quan xét xử hay cơ quan hoặc bộ phận thuộc chính phủ, pháp định, quy định, tư pháp, hành chính hoặc giám sát, có hiệu lực vào từng thời điểm trong thời hạn của các Điều Khoản Sử Dụng này.

Ứng dụng SaveGo có nghĩa là ứng dụng điện tử do SaveGo cung cấp cho Nhà Cung Cấp dịch vụ vận tải để kết nối với Người Dùng.

Điểm SaveGo có nghĩa là điểm mà Bạn được quyền sử dụng thông qua Ứng dụng SaveGo.

Thiết Bị Di Động là điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc thiết bị di động khác do Bạn sở hữu hoặc kiểm soát mà Bạn sử dụng để kết nối với Ứng dụng SaveGo.

Chính Sách có nghĩa là bất kỳ chính sách, hướng dẫn hoặc chỉ dẫn nào áp dụng cho Người Dùng, được SaveGo thông báo cho Bạn vào từng thời điểm và có thể được SaveGo cập nhật vào từng thời điểm.

Điều Khoản Cụ Thể có nghĩa là các điều khoản bổ sung hoặc thay thế có thể áp dụng cho một số phần cụ thể của Hệ Thống và/hoặc dịch vụ vận tải, được thông báo cho Bạn vào từng thời điểm.

Hệ Thống có nghĩa là hệ thống do SaveGo cung cấp để kết nối Nhà Cung Cấp dịch vụ vận tải với Người Dùng, bao gồm Ứng dụng SaveGo, Ứng dụng SaveGo và các phần mềm, trang điện tử, nền tảng, dịch vụ thanh toán và các hệ thống và dịch vụ hỗ trợ khác liên quan, bao gồm các Trang Điện Tử.

Điều Khoản Sử Dụng có nghĩa là Điều Khoản Sử Dụng của Người Dùng SaveGo và tất cả Điều Khoản Cụ Thể áp dụng.

lãnh thổ có nghĩa là lãnh thổ tại đó Bạn sử dụng dịch vụ vận tải.

Nhà Cung Cấp dịch vụ vận tải có nghĩa là bên cung cấp dịch vụ thứ ba độc lập cung cấp dịch vụ vận tải đã được kết nối với Bạn thông qua Hệ Thống.

Dịch vụ vận tải có nghĩa là dịch vụ vận tải do Nhà Cung Cấp dịch vụ vận tải cung cấp khi họ được kết nối với Bạn thông qua Hệ Thống, tùy thuộc vào lãnh thổ, dịch vụ vận tải có thể bao gồm dịch vụ giao hàng hóa, dịch vụ vận tải, dịch vụ giao thực phẩm, dịch vụ mua sắm cá nhân và các dịch vụ khác được Nhà Cung Cấp dịch vụ vận tải cung cấp thông qua Hệ Thống vào từng thời điểm.

Người Dùng có nghĩa là người dùng cuối đã đăng ký của Ứng dụng SaveGo.

Ứng dụng SaveGo có nghĩa là ứng dụng điện tử do SaveGo cung cấp cho Người Dùng để kết nối với Nhà Cung Cấp dịch vụ vận tải.

Xe có nghĩa là xe được Nhà Cung Cấp dịch vụ vận tải sử dụng cho mục đích cung cấp dịch vụ vận tải.

Trang Điện Tử có nghĩa là bất kỳ trang điện tử nào do Công Ty SaveGo điều hành vào từng thời điểm.

3.2 Trong điều khoản sử dụng này (trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác): (a) dẫn chiếu đến “bằng văn bản” không bao gồm email trừ khi có quy định cụ thể khác. (b) bất kỳ cụm từ nào theo sau thuật ngữ “bao gồm”, “cụ thể”, “ví dụ”, hoặc bất kỳ từ ngữ tương tự nào đều mang tính minh họa và không giới hạn ý nghĩa của các từ trước các thuật ngữ đó. Điều Khoản Sử Dụng này được soạn thảo bằng tiếng Việt. Nếu có bất kỳ khác biệt nào giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt của Điều Khoản Sử Dụng này, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng trong mọi trường hợp. Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào, thứ tự ưu tiên sau sẽ được áp dụng: trước tiên, (i) Điều Khoản Cụ Thể. sau đó (ii) các phần khác của Điều Khoản Sử Dụng này.

4. Trách nhiệm của bạn

Cam kết của Bạn với SaveGo

4.1 Bạn xác nhận rằng:

4.1.1 Bạn có đầy đủ quyền hạn và thẩm quyền để ký kết và bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi Điều Khoản Sử Dụng này và thực hiện nghĩa vụ của Bạn theo Điều Khoản Sử Dụng này.

4.1.2 Bạn đã đạt độ tuổi tối thiểu để Bạn có đủ năng lực chịu ràng buộc về mặt pháp lý bởi Điều Khoản Sử Dụng này theo luật áp dụng trong lãnh thổ.

4.1.3 Bạn phải luôn tuân thủ tất cả các luật áp dụng và Chính Sách, và sẽ thông báo cho SaveGo nếu Bạn vi phạm bất kỳ luật áp dụng hoặc Chính Sách nào.

4.1.4 Bạn sẽ chỉ sử dụng Hệ Thống cho mục đích hợp pháp và chỉ cho mục đích sử dụng được dự kiến của Hệ Thống.

4.1.5 Bạn phải đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu và thông tin nào do Bạn (hoặc thay mặt Bạn) cung cấp cho SaveGo hoặc thông qua Hệ Thống là luôn chính xác, cập nhật, đầy đủ và không sai lệch.

4.1.6 Bạn chỉ được sử dụng điểm truy cập internet và tài khoản dữ liệu mà Bạn được phép sử dụng.

4.1.7 Bạn không được thực hiện mọi hành vi gian lận, lừa đảo hoặc bất hợp pháp.

4.1.8 Bạn không được làm hư hỏng hoặc gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của mạng mà Hệ Thống hoạt động.

4.1.9 Bạn không được mang các hàng hóa, gửi các hàng hóa thuộc danh sách cấm của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp Luật về hàng hóa mang theo lên xe và hàng gửi.

Tương tác của Bạn với Nhà Cung Cấp dịch vụ vận tải và những Người Dùng khác

4.2 Việc Bạn đặt dịch vụ vận tải từ Nhà Cung Cấp dịch vụ vận tải tạo mối nên quan hệ trực tiếp giữa Bạn và Nhà Cung Cấp dịch vụ vận tải, mà SaveGo không phải là một bên tham gia trong quan hệ hợp đồng đó. Trong phạm vi tối đa được luật áp dụng cho phép, SaveGo không chịu trách nhiệm về hoặc không có nghĩa vụ đối với bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của Nhà Cung Cấp dịch vụ vận tải liên quan đến Bạn. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào đối với Nhà Cung Cấp dịch vụ vận tải hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác phát sinh từ việc Bạn sử dụng dịch vụ vận tải.

4.3 Bạn đồng ý:

4.3.1 đối xử với Nhà Cung Cấp dịch vụ vận tải và những Người Dùng khác một cách tôn trọng, phù hợp với các Chính Sách và sẽ không có thái độ hoặc thực hiện bất kỳ hành vi bất hợp pháp, đe dọa hoặc quấy rối trong khi sử dụng dịch vụ vận tải hoặc Hệ Thống.

4.3.2 không gây thiệt hại đối với tài sản của bên thứ ba.

4.3.3 không liên hệ với Nhà Cung Cấp dịch vụ vận tải nhằm thực hiện các mục đích khác ngoài việc tiếp nhận và sử dụng dịch vụ vận tải.

4.4 Nhà Cung Cấp dịch vụ vận tải có toàn quyền quyết định có chấp nhận hay từ chối yêu cầu cung cấp dịch vụ vận tải vì bất kỳ lý do nào. Không giới hạn những nội dung nêu trên, Nhà Cung Cấp dịch vụ vận tải liên quan có quyền từ chối nhận yêu cầu cung cấp dịch vụ của Bạn nếu Nhà Cung Cấp dịch vụ vận tải có cơ sở hợp lý để nghi ngờ một hành vi vi phạm Điều Khoản Sử Dụng, Chính Sách hoặc luật áp dụng.

4.5 Để tránh nhầm lẫn, SaveGo không kiểm nhận chất lượng của bất kỳ bên cung cấp thứ ba nào (bao gồm các Nhà Cung Cấp dịch vụ vận tải), ứng dụng hoặc trang điện tử nào của bên thứ ba tích hợp sẵn hoặc được Bạn kết nối thông qua Hệ Thống, và trong mọi trường hợp, SaveGo, các bên chuyển quyền sử dụng của SaveGo (licensors) hoặc bất kỳ Đơn Vị Liên Kết nào của SaveGo sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, sản phẩm, dịch vụ hoặc tài liệu nào khác về hoặc được cung cấp từ các bên cung cấp thứ ba đó. Bất kỳ đánh giá về Nhà Cung Cấp dịch vụ vận tải nào đều nhằm mục đích đánh giá chất lượng do những Người Dùng khác đưa ra mà không phải là sự kiểm nhận chất lượng (hay hình thức khác) của SaveGo về Nhà Cung Cấp dịch vụ vận tải đó.

Khiếu nại

4.6 Mặc dù Nhà Cung Cấp dịch vụ vận tải sẽ tự chịu trách nhiệm về dịch vụ vận tải, nhưng nếu Bạn có khiếu nại về dịch vụ vận tải mà Bạn đã sử dụng thì SaveGo có quyền giải quyết mọi khiếu nại như vậy thông qua quy trình xử lý khiếu nại của SaveGo. Bạn đồng ý hợp tác đầy đủ với quy trình đó và gửi mọi khiếu nại mà Bạn có thể có thông qua Ứng dụng SaveGo. SaveGo cũng có quyền chuyển tiếp khiếu nại của Bạn đến Nhà Cung Cấp dịch vụ vận tải liên quan và có thể quyết định, nhưng không có nghĩa vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận với Nhà Cung Cấp dịch vụ vận tải. Quy trình xử lý khiếu nại của SaveGo sẽ không miễn trừ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào không được miễn trừ hoặc giới hạn theo luật áp dụng.

4.7 Nếu SaveGo nhận được đơn khiếu nại từ Nhà Cung Cấp dịch vụ vận tải hoặc một người khác về Bạn, SaveGo có quyền chuyển tiếp khiếu nại đến Bạn hoặc giải quyết khiếu nại đó thông qua quy trình xử lý khiếu nại của mình. Trong trường hợp này, Bạn cũng đồng ý hợp tác đầy đủ với quy trình xử lý khiếu nại đó.

5. Tài Khoản của bạn

5.1 Để truy cập vào Hệ Thống với tư cách là Người Dùng, Bạn phải đăng ký và duy trì Tài Khoản với tư cách là người dùng của Ứng dụng SaveGo.

5.2 Bạn chịu trách nhiệm về tất cả các hành vi được thực hiện trên Tài Khoản của Bạn. Bạn:

5.2.1 chỉ được có một Tài Khoản.

5.2.2 phải giữ bí mật và an toàn thông tin Tài Khoản của Bạn (bao gồm cả thông tin đăng nhập và thông tin thanh toán của Bạn).

5.2.3 không được cung cấp cho bất kỳ người nào khác quyền truy cập vào Tài Khoản của Bạn, bao gồm cả việc chuyển giao Tài Khoản hoặc thông tin từ Tài Khoản của Bạn cho bất kỳ người nào khác.

5.2.4 phải thông báo ngay cho SaveGo nếu Bạn nghi ngờ có bất kỳ hành vi truy cập hoặc sử dụng trái phép nào đối với Tài Khoản của Bạn.

5.2.5 nếu Bạn đồng thời là Nhà Cung Cấp dịch vụ vận tải, không được phép sử dụng Tài Khoản của Bạn để đặt yêu cầu cung cấp dịch vụ với tư cách là Người Dùng mà Bạn sẽ chấp nhận cung cấp dịch vụ đó với tư cách là Nhà Cung Cấp dịch vụ vận tải, hoặc cộng tác với Nhà Cung Cấp dịch vụ vận tải khác hoặc Người Dùng khác trong mọi trường hợp tương tự.

5.3 SaveGo có quyền chặn hoặc từ chối quyền truy cập vào Tài Khoản của Bạn, và/hoặc chặn các tính năng tích hợp sẵn trong Ứng dụng SaveGo, mà không ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp khắc phục khác của mình:

5.3.1 nếu SaveGo cho rằng, theo toàn quyền quyết định của SaveGo, Bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng này.

5.3.2 trong một quá trình điều tra.

5.3.3 nếu Bạn nợ SaveGo bất kỳ khoản tiền nào.

5.3.4 nếu Điều Khoản Sử Dụng này bị chấm dứt vì bất kỳ lý do nào.

5.3.5 vào bất cứ thời điểm nào khác theo quyết định hợp lý của SaveGo.

6. Việc sử dụng Hệ Thống của Bạn

Quyền được cấp và bảo lưu

6.1 Với điều kiện Bạn tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng này, SaveGo và các bên chuyển quyền sử dụng của SaveGo (licensors) cấp cho Bạn quyền sử dụng có thể bị hủy ngang, có giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, miễn phí quyền sử dụng trong thời hạn của Điều Khoản Sử Dụng này và trong lãnh thổ, để truy cập và sử dụng Hệ Thống duy nhất cho việc sử dụng của cá nhân Bạn cho mục đích kết nối Bạn với Nhà Cung Cấp dịch vụ vận tải liên quan đến dịch vụ vận tải.

6.2 Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho Bạn theo Điều Khoản Sử Dụng này đều được SaveGo và các bên chuyển quyền sử dụng của SaveGo (licensors) bảo lưu. Không có nội dung nào trong Điều Khoản Sử Dụng này chuyển giao bất kỳ quyền sở hữu nào về hoặc đối với Hệ Thống (cho dù là toàn bộ hoặc một phần) cho Bạn.

Hành vi bị nghiêm cấm

6.3 Khi sử dụng Hệ Thống, Bạn không được:

6.3.1 chuyển quyền sử dụng, chuyển quyền sử dụng lại, bán, bán lại, chuyển giao, chuyển nhượng, phân phối hoặc khai thác về mặt thương mại khác hoặc cung cấp Hệ Thống cho bất kỳ bên thứ ba nào theo bất kỳ hình thức nào.

6.3.2 sửa đổi hoặc tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên Hệ Thống hoặc thiết kế kỹ thuật đảo ngược hoặc truy cập phần mềm nền tảng vì bất kỳ lý do nào.

6.3.3 sử dụng Hệ Thống để tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh, tạo sản phẩm bằng các ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa tương tự như Hệ Thống, sao chép bất kỳ ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa nào của Hệ Thống, hoặc khởi chạy chương trình hay tập lệnh tự động mà có thể thực hiện nhiều yêu cầu máy chủ trong mỗi giây, hoặc gây ra tổn thất nghiêm trọng hay cản trở hoạt động và/hoặc hiệu suất của Hệ Thống, hoặc cố gắng truy cập trái phép vào Hệ Thống hoặc các hệ thống hay mạng liên quan.

6.3.4 sử dụng bất kỳ ứng dụng hoặc quy trình nào để truy xuất, lập chỉ mục, “khai thác dữ liệu” hoặc theo bất kỳ cách thức nào khác sao chép hoặc phá cấu trúc điều hướng, giao diện, hình thức hoặc nội dung của Hệ Thống.

6.3.5 đăng, phân phối hoặc sao chép theo bất kỳ cách nào, bất kỳ tư liệu có bản quyền, thương hiệu hoặc thông tin độc quyền nào khác mà không có sự đồng ý trước của chủ quyền sở hữu đó, hoặc xóa mọi thông báo về bản quyền, thương hiệu hoặc quyền sở hữu độc quyền khác tích hợp sẵn trong Hệ Thống.

6.3.6 gửi hoặc lưu trữ bất kỳ tư liệu nào vì mục đích bất hợp pháp hoặc gian lận.

6.3.7 gửi thư rác hoặc các tin nhắn không được yêu cầu, hoặc thực hiện các hành vi khác gây phương hại, phiền toái, bất tiện hoặc thực hiện việc đặt yêu cầu dịch vụ giả mạo.

6.3.8 gửi hoặc lưu trữ tư liệu vi phạm, dung tục, đe doạ, phỉ báng, hoặc tư liệu bất hợp pháp.

6.3.9 gửi tư liệu có chứa virus phần mềm, worm, trojan hoặc mã, tệp, tập lệnh, tác nhân hay chương trình máy tính có hại khác.

6.3.10 can thiệp hoặc làm gián đoạn tính toàn vẹn hoặc hiệu suất hoạt động của Hệ Thống hoặc dữ liệu trong Hệ Thống.

6.3.11 mạo danh bất kỳ chủ thể hoặc đơn vị nào hoặc khai báo sai về mối quan hệ của Bạn với một chủ thể hoặc đơn vị.

6.3.12 cố ý khai báo sai vị trí hoặc địa điểm của Bạn; hoặc

6.3.13 gây thiệt hại cho uy tín của SaveGo theo bất kỳ hình thức nào.

Giới hạn việc sử dụng dịch vụ vận tải của Bạn

6.4 Bạn không được sử dụng dịch vụ vận tải để:

6.4.1 thực hiện hành vi phạm tội hoặc thực hiện bất kỳ hành vi, hoạt động nào trái với quy định của luật áp dụng; hoặc

6.4.2 gây phương hại hoặc gây thương tích cho người khác hoặc xâm phạm quyền của người khác.

6.5 Khi dịch vụ vận tải bao gồm Nhà Cung Cấp dịch vụ vận tải chuyên chở, lấy hàng hoặc mua hàng thay mặt Bạn, Bạn đồng ý và cấp cho Nhà Cung Cấp dịch vụ vận tải đầy đủ quyền hạn và thẩm quyền cần thiết để cho Nhà Cung Cấp dịch vụ vận tải thực hiện dịch vụ này.

6.6 Nhà Cung Cấp dịch vụ vận tải phải đồng ý rằng họ sẽ cung cấp dịch vụ vận tải một cách cẩn trọng và an toàn. Tuy nhiên, Bạn sẽ chịu trách nhiệm cuối cùng về sự an toàn của chính Bạn trong khi sử dụng dịch vụ vận tải, và Bạn phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

7. Thiết Bị Di Động của Bạn

7.1 Quyền truy cập của Bạn vào Ứng dụng SaveGo sẽ được thực hiện thông qua Thiết Bị Di Động. Bạn có trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo rằng Bạn tải xuống và cài đặt đúng phần mềm (bao gồm phiên bản mới nhất của Ứng dụng SaveGo) vào Thiết Bị Di Động của Bạn. SaveGo không chịu trách nhiệm nếu Bạn không có thiết bị tương thích hoặc nếu Bạn không cài đặt phiên bản mới nhất của phần mềm (bao gồm phiên bản mới nhất của Ứng dụng SaveGo) vào Thiết Bị Di Động của Bạn.

7.2 Trong trường hợp Thiết Bị Di Động bị mất, bị đánh cắp, bị hỏng và/hoặc không thuộc quyền chiếm hữu hay kiểm soát của Bạn, và điều này làm lộ thông tin Tài Khoản của Bạn cho người khác hoặc ảnh hưởng đến quyền và/hoặc biện pháp khắc phục hợp pháp của SaveGo, Bạn phải thông báo ngay cho SaveGo và tuân thủ quy trình được SaveGo thông báo.

7.3 Bạn phải tự chịu trách nhiệm đăng ký mua thuê bao gói dịch vụ internet và di động phù hợp và đối với bất kỳ khoản phí phải thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ viễn thông của Bạn, ví dụ, các khoản cước phí điện thoại, SMS và dữ liệu internet. Bạn thừa nhận rằng việc Bạn sử dụng Hệ Thống có thể tiêu tốn nhiều dung lượng dữ liệu và Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng dung lượng dữ liệu đó và các khoản cước phí liên quan.

8. Điều khoản tài chính

Ứng dụng SaveGo

8.1 Bạn được phép tải xuống và/hoặc sử dụng miễn phí Ứng dụng SaveGo được cung cấp cho Bạn để sử dụng Hệ Thống.

Cước phí người dùng

8.2 Nhà Cung Cấp dịch vụ vận tải được quyền yêu cầu Bạn thanh toán cước phí cho dịch vụ vận tải, và khoản cước phí này có thể bao gồm:

8.2.1 khoản cước phí áp dụng đối với từng trường hợp sử dụng dịch vụ vận tải.

8.2.2 mọi khoản phí cầu đường, phí sử dụng đường bộ, lệ phí đậu xe và phí vào tòa nhà hoặc khu vực mà Nhà Cung Cấp dịch vụ vận tải phải gánh chịu khi Bạn hoặc hàng hóa đang được chở trên Xe trong thời gian (nhưng không bao gồm thời điểm trước khi hoặc sau khi) cung cấp dịch vụ vận tải (và không được cộng thêm bất kỳ khoản tiền nào vào những khoản phí này).

8.2.3 mọi khoản phí hủy dịch vụ liên quan.

8.2.4 mọi khoản thuế áp dụng được tính theo quy định của luật áp dụng (gọi chung là cước phí người dùng). Cước phí cho từng trường hợp sử dụng dịch vụ vận tải, mọi khoản phí hủy dịch vụ và/hoặc thuế (trong trường hợp áp dụng) sẽ được tính thông qua Ứng dụng SaveGo và tất cả các khoản phí khác sẽ được Nhà Cung Cấp dịch vụ vận tải nhập thủ công vào Ứng dụng SaveGo (và không được cộng thêm bất kỳ khoản tiền nào khác vào những khoản phí này) và được Bạn thanh toán qua Ứng dụng SaveGo hoặc bằng phương thức khác theo các Chính Sách. Bạn có quyền thỏa thuận với Nhà Cung Cấp dịch vụ vận tải về một khoản cước phí khác cho việc cung cấp dịch vụ vận tải, giá cước đã được thỏa thuận này chỉ được áp dụng sau khi thông báo cho SaveGo và được thể hiện là cước phí dịch vụ vận tải trong Ứng dụng SaveGo.

8.3 Thành phần các khoản phí trong cước phí người dùng có thể tăng theo nhu cầu và các yếu tố khác tại vị trí và địa điểm của Bạn. SaveGo luôn nỗ lực thông báo cho Bạn về bất kỳ việc tăng cước phí như vậy thông qua Ứng dụng SaveGo và Bạn có trách nhiệm xem xét cước phí người dùng (hoặc cơ sở tính cước phí này) một cách cẩn trọng trước khi quyết định đặt yêu cầu dịch vụ vận tải. Bạn sẽ được coi là đã biết, và Bạn chấp nhận trách nhiệm đối với, tất cả cước phí người dùng phát sinh trong Tài Khoản của Bạn.

8.4 SaveGo có thể cập nhật cơ sở tính cước phí người dùng thông qua Hệ Thống vào bất kỳ thời điểm nào theo toàn quyền quyết định của SaveGo. Mọi cước phí người dùng vào hoặc sau ngày cập nhật có hiệu lực sẽ được tính theo cơ sở tính cước phí đã được cập nhật.

8.5 Ứng dụng SaveGo có thể cung cấp cho Bạn quyền lựa chọn hủy dịch vụ vận tải nhất định trước khi dịch vụ vận tải đó bắt đầu. Nếu Bạn quyết định hủy dịch vụ, Bạn có thể phải trả khoản phí hủy dịch vụ.

8.6 Khi sử dụng dịch vụ vận tải, Bạn phải có mặt tại vị trí xác định trước hoặc vào thời điểm đã được xác định cụ thể thông qua Ứng dụng SaveGo. Nếu Bạn không có mặt, Nhà Cung Cấp dịch vụ vận tải được quyền hủy dịch vụ vận tải và Bạn có thể phải trả phí hủy dịch vụ.

8.7 Bạn xác nhận và đồng ý rằng trong phạm vi được luật áp dụng cho phép, SaveGo có thể điều chỉnh hoặc hủy cước phí người dùng phải thanh toán liên quan đến từng trường hợp sử dụng dịch vụ vận tải cụ thể trong phạm vi hợp lý (ví dụ, khi SaveGo xác định rằng có lỗi trong việc tính cước phí ban đầu, rằng Bạn đã không tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng này, rằng khoản phí đã được tính khi đáng lẽ ra không được tính (hoặc ngược lại), hoặc trong trường hợp có khiếu nại).

Khuyến mãi

8.8 Để khuyến khích việc sử dụng Hệ Thống, vào từng thời điểm SaveGo có thể, theo toàn quyền quyết định của mình, đưa ra các chương trình ưu đãi và khuyến mãi dựa trên việc Bạn đáp ứng các tiêu chí đã được quy định cụ thể và tuân thủ các điều kiện đã được xác định cụ thể. Bạn có thể quyết định có tham gia chương trình ưu đãi và khuyến mãi hay không. Nếu Bạn quyết định tham gia, Bạn được quyền hưởng lợi từ các chương trình ưu đãi và khuyến mãi tương ứng đó với điều kiện Bạn đáp ứng tất cả các tiêu chí đã được quy định cụ thể và tuân thủ tất cả các điều kiện đã được xác định cụ thể, đáp ứng yêu cầu hợp lý của SaveGo. Nếu Bạn không đáp ứng điều kiện và yêu cầu như vậy, Bạn sẽ không được quyền hưởng các lợi ích của các chương trình ưu đãi và khuyến mãi tương ứng. Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ chỉ sử dụng các ưu đãi và khuyến mãi đó cho mục đích sử dụng dự kiến của chương trình và sẽ không lạm dụng, sao chép, bán hoặc chuyển giao chương trình ưu đãi và khuyến mãi dưới bất kỳ hình thức nào. Bạn cũng hiểu rằng các chương trình ưu đãi và khuyến mãi không thể được đổi thành tiền mặt và có thể hết hạn vào ngày nhất định, ngay cả trước khi Bạn sử dụng các chương trình đó.

Thanh toán

8.9 Bạn phải thanh toán cước phí người dùng bằng cách sử dụng các phương thức thanh toán được chấp nhận thông qua Ứng dụng SaveGo vào từng thời điểm, bao gồm (tùy từng trường hợp áp dụng) thanh toán bằng tiền mặt, thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ hoặc bằng cách sử dụng Điểm SaveGo

8.10 Trong trường hợp Bạn quyết định thanh toán cước phí người dùng qua Ứng dụng SaveGo, Bạn cấp cho SaveGo đầy đủ quyền hạn và thẩm quyền để ghi nợ khoản cước phí người dùng liên quan bằng phương thức thanh toán mà Bạn đã đăng ký và thay mặt Bạn chuyển tiền cho Nhà Cung Cấp dịch vụ vận tải, sau khi SaveGo khấu trừ (tùy từng trường hợp áp dụng) các khoản thanh toán liên quan theo các thỏa thuận với Nhà Cung Cấp dịch vụ vận tải.

8.11 Tất cả các khoản thanh toán phải bằng nội tệ trong lãnh thổ.

8.12 Nếu Điểm SaveGo được áp dụng trong lãnh thổ của Bạn, việc Bạn sử dụng Điểm SaveGo phải theo Điều Khoản Cụ Thể. Vui lòng kiểm tra cẩn thận các điều khoản này trước khi sử dụng Điểm SaveGo. SaveGo có thể có toàn quyền từ chối việc Bạn yêu cầu mua Điểm SaveGo vì bất kỳ lý do nào. Để tránh nhầm lẫn, Điểm SaveGo không được đổi thành tiền mặt, không được hoàn lại trong bất kỳ trường hợp nào và không thể được bán lại hoặc quy đổi thành giá trị.

Thuế

8.13 Điều Khoản Sử Dụng này phải tuân theo mọi khoản thuế, thuế quan, phí, lệ phí và/hoặc chi phí áp dụng, bất kể bằng loại tiền tệ nào, có thể có hiệu lực và liên quan đến mọi khoản thuế áp dụng trong tương lai có thể được ban hành bất kỳ thời điểm nào.

8.14 Bạn đồng ý thực hiện mọi công việc và hành động cần thiết và theo yêu cầu của luật áp dụng để cho phép, hỗ trợ và/hoặc giúp SaveGo khiếu nại hoặc xác định mọi khoản chi phí đầu vào áp dụng, khoản bù trừ, chiết khấu hoặc hoàn lại đối với bất kỳ khoản thuế nào đã nộp hoặc phải nộp liên quan đến Hệ Thống và/hoặc dịch vụ vận tải.

9. Bồi thường và trách nhiệm pháp lý

Bồi thường

9.1 Bạn phải bảo vệ, bồi thường và đảm bảo cho SaveGo, các bên chuyển quyền sử dụng của SaveGo (licensors) và các Đơn Vị Liên Kết của mỗi bên và các viên chức, giám đốc, thành viên, nhân viên và đại lý tương ứng của các bên không bị phương hại đối với mọi khiếu nại, phí tổn, thiệt hại, tổn thất, nghĩa vụ và chi phí (bao gồm phí tổn và chi phí luật sư) phát sinh từ hoặc liên quan đến:

9.1.1 việc Bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của các Điều Khoản Sử Dụng này hoặc bất kỳ luật áp dụng nào.

9.1.2 việc Bạn sử dụng Hệ Thống và/hoặc dịch vụ vận tải, bao gồm:

(a) bất kỳ khiếu nại nào của Bạn hoặc người đại diện cho Bạn rằng bất kỳ Công Ty Thuộc Tập Đoàn SaveGo, chứ không phải Nhà Cung Cấp dịch vụ vận tải, là nhà cung cấp dịch vụ vận tải.

(b) bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba (bao gồm cả khiếu nại của bất kỳ Nhà Cung Cấp dịch vụ vận tải nào) phát sinh từ việc Bạn sử dụng Hệ Thống và/hoặc dịch vụ vận tải.

(c) đối với bất kỳ mặt hàng nào mà Bạn mua, nhận được và/hoặc vận chuyển bằng dịch vụ vận tải.

Cơ sở mà Hệ Thống được cung cấp

9.2 Hệ Thống được cung cấp “như hiện trạng” và “như hiện có”. Trong phạm vi tối đa được luật áp dụng cho phép, SaveGo không đưa ra các tuyên bố, cam đoan và bảo đảm, cho dù là rõ ràng, ngụ ý hoặc pháp định, trừ khi được nêu rõ trong Điều Khoản Sử Dụng này, bao gồm bất kỳ bảo đảm nào về khả năng tiêu thụ, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, sự cẩn trọng và kỹ năng hợp lý và việc không vi phạm.

9.3 Không giới hạn điều khoản 9.2, SaveGo không tuyên bố, cam đoan, bảo đảm hoặc bảo hành về độ tin cậy, kịp thời, chất lượng, sự phù hợp hoặc tính khả dụng của Hệ Thống, hoặc rằng Hệ Thống sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, hoặc sẽ tương thích với bất kỳ phần cứng, phần mềm, hệ thống hoặc dữ liệu nào khác, hoặc rằng bất kỳ dữ liệu nào đều chính xác hoặc tin cậy.

9.4 SaveGo không cung cấp và không chịu trách nhiệm cung cấp hoặc đảm bảo cung cấp dịch vụ vận tải. SaveGo không đảm bảo chất lượng, sự phù hợp, sự an toàn hoặc năng lực của Nhà Cung Cấp dịch vụ vận tải hoặc bất kỳ bên cung cấp thứ ba nào khác.

9.5 Hệ Thống có thể bị hạn chế, chậm trễ và các sự cố khác vốn có trong việc sử dụng internet và truyền thông điện tử bao gồm thiết bị do Bạn hoặc Nhà Cung Cấp dịch vụ vận tải bị lỗi, không kết nối được, ngoài phạm vi phủ sóng, bị tắt hoặc không hoạt động. SaveGo không chịu trách nhiệm về mọi chậm trễ, không giao hàng, không cung cấp được, thiệt hại hoặc tổn thất do các sự cố như vậy.

9.6 Trừ khi có sự đồng ý rõ ràng của SaveGo bằng văn bản, thời điểm cụ thể được xác định cho dịch vụ vận tải chỉ là ước tính và không chính xác tuyệt đối. Cả SaveGo và Nhà Cung Cấp dịch vụ vận tải đều không bảo đảm, cam đoan hoặc cam kết đáp ứng đúng thời điểm cụ thể đã được xác định.

Loại trừ và giới hạn trách nhiệm

9.7 Không có nội dung nào trong Điều Khoản Sử Dụng này giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm của một bên về tình trạng tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của bên đó, do hành vi gian lận hoặc về bất kỳ trách nhiệm nào khác trong trường hợp không được giới hạn hoặc không được loại trừ theo luật áp dụng.

9.8 Trong phạm vi tối đa được luật áp dụng cho phép, SaveGo sẽ không chịu trách nhiệm về:

9.8.1 những thiệt hại gián tiếp, không chủ ý, mang tính răn đe hoặc phát sinh do hậu quả.

9.8.2 mất quyền sử dụng, mất lợi nhuận, mất dữ liệu, mất hoạt động kinh doanh, mất uy tín, mất hợp đồng hoặc mất cơ hội kinh doanh.

9.8.3 thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản, phát sinh từ, liên quan đến hoặc có liên hệ với Hệ Thống hoặc dịch vụ vận tải, cho dù theo hợp đồng, thiệt hại ngoài hợp đồng, vi phạm nghĩa vụ pháp định hoặc các hình thức khác.

9.9 Trong phạm vi tối đa được luật áp dụng cho phép, và trừ khi được quy định trong Điều Khoản Cụ Thể, trong mọi trường hợp, tổng mức chịu trách nhiệm tối đa của SaveGo phát sinh theo và liên quan đến Hệ Thống, dịch vụ vận tải và/hoặc Điều Khoản Sử Dụng này, cho dù theo hợp đồng, thiệt hại ngoài hợp đồng, vi phạm nghĩa vụ pháp định hoặc các hình thức khác, không vượt quá mức cước phí người dùng được Bạn thanh toán cho SaveGo liên quan đến sự kiện phát sinh khiếu nại theo Điều Khoản Sử Dụng này.

9.10 Trừ khi được quy định rõ ràng trong Điều Khoản Cụ Thể, bất kỳ khiếu nại nào của Bạn đối với SaveGo theo hoặc liên quan đến Hệ Thống, dịch vụ vận tải hoặc Điều Khoản Sử Dụng này phải được thông báo cho SaveGo trong vòng một (1) năm sau khi sự việc phát sinh khiếu nại đó xảy ra, nếu không được thông báo trong vòng một (1) năm (trong phạm vi tối đa được luật áp dụng cho phép) Bạn sẽ mất bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục nào mà Bạn có thể có đối với khiếu nại đó.

9.11 Người dùng phải tự đảm bảo, tự chịu trách nhiệm khi tham gia giao thông cùng với lái xe khi đặt xe qua SaveGo, đảm bảo không mang theo các hàng hóa quốc cấm như ma túy, vũ khí…, tự bảo quản, chịu hoàn toàn trách nhiệm hàng hóa mang theo hoặc vận chuyển qua hệ thống SaveGo, tự đảm bảo an toàn, an ninh cho chính mình, SaveGo không chịu trách nhiệm về việc này.

9.12: Người dùng phải tự kiểm tra chính xác biển số xe, CMND (CCCD) và Giấy phép Lái xe của Lái xe nhận đơn qua hệ thống SaveGo, đúng thì mới lên xe, tham gia giao thông, không thì thôi. Nếu không đúng, dẫn đến hậu quả ngoài ý muốn, SaveGo hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

9.13: Nếu người dùng đặt xe loại không có giá qua hệ thống SaveGo, Lái xe có thể không có trong hồ sơ hệ thống SaveGo, người dùng hiểu, biết và chấp nhận, hoàn toàn chịu trách nhiệm về tổn thất, nếu có, khi đặt xe hình thức này.

10. Thời hạn và chấm dứt

10.1 Điều Khoản Sử Dụng này sẽ tiếp tục cho đến khi được chấm dứt theo các điều khoản trong Điều Khoản Sử Dụng này.

10.2 SaveGo có thể chấm dứt Điều Khoản Sử Dụng này, và/hoặc đình chỉ hoặc chấm dứt việc sử dụng toàn bộ hoặc một phần Hệ Thống của Bạn:

10.2.1 bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do gì bằng việc gửi thông báo cho Bạn.

10.2.2 ngay lập tức, dù kèm theo hoặc không kèm theo thông báo, nếu Bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng này, mà không ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp khắc phục khác của SaveGo.

10.3 Bạn không có nghĩa vụ sử dụng Hệ Thống và có thể ngừng sử dụng Hệ Thống vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách hủy Tài Khoản của Bạn và xóa vĩnh viễn Ứng dụng SaveGo khỏi Thiết Bị Di Động của Bạn, theo đó sẽ vô hiệu hóa việc sử dụng Ứng dụng SaveGo của Bạn. Điều Khoản Sử Dụng này sẽ tự động chấm dứt khi Bạn xóa vĩnh viễn Ứng dụng SaveGo khỏi Thiết Bị Di Động của Bạn.

10.4 Khi Điều Khoản Sử Dụng này chấm dứt hoặc hết hạn vì bất kỳ lý do gì, Bạn phải:

10.4.1 ngay lập tức (và trong mọi trường hợp trong vòng ba ngày), thanh toán bất kỳ khoản tiền nào còn nợ SaveGo (khoản tiền này sẽ ngay lập tức đến hạn phải trả vào thời điểm chấm dứt hoặc hết hạn), bao gồm mọi khoản thanh toán chưa được thực hiện liên quan đến dịch vụ vận tải do Bạn yêu cầu trước khi chấm dứt hoặc hết hạn.

10.4.2 ngay lập tức xóa và gỡ bỏ hoàn toàn Ứng dụng SaveGo khỏi Thiết Bị Di Động của Bạn.

10.5 Các bên không có thêm nghĩa vụ hoặc quyền nào khác theo Điều Khoản Sử Dụng này sau khi chấm dứt Điều Khoản Sử Dụng mà không ảnh hưởng đến bất kỳ nghĩa vụ hoặc quyền nào đã phát sinh đối với bất kỳ bên nào tại thời điểm Điều Khoản Sử Dụng này chấm dứt, ngoại trừ những quy định tại các điều 2, 3, 8.13, 8.14, 9, 10, 11, 12 và 13, của Điều Khoản Sử Dụng này và bất kỳ điều nào khác được dự kiến sẽ tiếp tục duy trì hiệu lực một cách rõ ràng hoặc theo bản chất của nó, sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi kết thúc Điều Khoản Sử Dụng này.

11. Quyền bảo mật

11.1 Bạn đồng ý và chấp thuận việc SaveGo sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của Bạn như được nêu trong Chính Sách Bảo Mật, được sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm.

12. Tranh chấp

12.1 Điều Khoản Sử Dụng này (và mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng này (bao gồm mọi vi phạm cáo buộc hoặc nghi ngờ về tính hợp lệ hoặc hiệu lực thi hành của Điều Khoản Sử Dụng này hoặc bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng này)) sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam trừ khi pháp luật trong lãnh thổ của Bạn có yêu cầu khác, trong trường hợp đó, luật điều chỉnh của Điều Khoản Sử Dụng này sẽ là luật của lãnh thổ của Bạn.

13. Điều khoản chung

13.1 SaveGo sẽ không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ hoặc việc không thực hiện do các nguyên nhân ngoài tầm kiểm soát hợp lý của SaveGo.

13.2 Bạn không được tiết lộ cho bất kỳ người nào vào bất kỳ thời điểm nào mọi thông tin bảo mật liên quan đến hoạt động kinh doanh, công việc, khách hàng hoặc nhà cung cấp của SaveGo hoặc bất kỳ Đơn Vị Liên Kết nào của SaveGo.

13.3 SaveGo có toàn quyền sửa đổi Điều Khoản Sử Dụng này vào từng thời điểm. SaveGo sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho Bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Điều Khoản Sử Dụng; tuy nhiên Bạn đồng ý rằng Bạn có trách nhiệm xem xét Điều Khoản Sử Dụng thường xuyên và việc Bạn tiếp tục sử dụng Hệ Thống sẽ được xem là sự chấp nhận của Bạn đối với các sửa đổi. Trừ trường hợp nêu trên, không có bổ sung hoặc sửa đổi nào đối với Điều Khoản Sử Dụng này sẽ có hiệu lực ràng buộc các bên trừ khi được các bên lập thành văn bản.

13.4 Quyền của mỗi bên theo Điều Khoản Sử Dụng này có thể được thực thi thường xuyên khi cần thiết, được cộng dồn và không loại trừ các quyền hoặc biện pháp khắc phục được pháp luật quy định và chỉ có thể được từ bỏ bằng văn bản một cách cụ thể. Sự chậm trễ trong việc thực thi hoặc việc không thực thi bất kỳ quyền nào không được xem là sự từ bỏ quyền đó.

13.5 Điều Khoản Sử Dụng này là toàn bộ thỏa thuận và hiểu biết của các bên liên quan đến nội dung chủ đề của Điều Khoản Sử Dụng này và thay thế mọi thỏa thuận hoặc hiểu biết trước đây giữa các bên liên quan đến nội dung chủ đề đó. Các bên bằng Điều Khoản Sử Dụng này cũng loại trừ tất cả những điều khoản ngụ ý trong thực tế. Khi ký kết Điều Khoản Sử Dụng này, các bên không dựa vào bất kỳ tuyên bố, cam đoan, bảo đảm, hiểu biết, cam kết, hứa hẹn hoặc đảm bảo của bất kỳ người nào trừ khi được nêu rõ trong Điều Khoản Sử Dụng này. Mỗi bên từ bỏ một cách không hủy ngang và vô điều kiện tất cả các khiếu nại, quyền và biện pháp khắc phục mà mỗi bên có thể có liên quan đến bất kỳ điều nào đã nói ở trên nếu không có quy định tại điều này. Không có nội dung nào trong Điều Khoản Sử Dụng này loại trừ trách nhiệm về gian lận hoặc bất kỳ trách nhiệm nào khác mà không được giới hạn hoặc được loại trừ theo luật áp dụng.

13.6 Bạn không được chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng lại, chuyển giao, ký hợp đồng phụ hoặc định đoạt theo hình thức khác bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của Bạn theo Điều Khoản Sử Dụng này mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của SaveGo. SaveGo vào bất kỳ thời điểm nào có thể chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng lại, chuyển giao, ký hợp đồng phụ hoặc định đoạt theo hình thức khác các quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản Sử Dụng này mà không cần thông báo hoặc sự chấp thuận (trừ trường hợp luật áp dụng có yêu cầu).

13.7 Nếu bất kỳ Tòa án hoặc cơ quan thẩm quyền nào xác định rằng bất kỳ phần nào của Điều Khoản Sử Dụng này là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không có hiệu lực thi hành theo luật áp dụng thì các phần còn lại của Điều Khoản Sử Dụng này sẽ vẫn duy trì hiệu lực đầy đủ và các điều khoản bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không có hiệu lực thi hành đó sẽ được thay thế bằng điều khoản hợp pháp, hợp lệ và có hiệu lực thi hành và, trong phạm vi tối đa có thể, điều khoản này có hiệu lực tương đương với phần được thay thế của Điều Khoản Sử Dụng này.

13.8 Một chủ thể không phải là một bên của Điều Khoản Sử Dụng này sẽ không có quyền dựa vào hoặc thực thi bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Sử Dụng này.

13.9 SaveGo có thể gửi thông báo cho Bạn bằng một thông báo chung được đăng trên Ứng dụng SaveGo hoặc Trang Điện Tử hoặc gửi đến địa chỉ email của Bạn được nêu trong Tài Khoản của Bạn. Bạn phải thông báo cho SaveGo bằng cách gửi email đến SaveGovn@gmail.com.